อาจารย์ประจำ

ดร.พรทิพย์ วิมลทรง
ดร.พรทิพย์ วิมลทรง
อาจารย์
นางกานต์ธิดา บุญมา
นางกานต์ธิดา บุญมา
อาจารย์
นางชุติมา วิชัยดิษฐ
นางชุติมา วิชัยดิษฐ
นางสาวบุษยมาศ เหมณี
นางสาวบุษยมาศ เหมณี
อาจารย์
นายสมพร ศรีอาภานนท์
นายสมพร ศรีอาภานนท์