หลักสูตร

สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ

ระดับปริญญาตรี

student-learning
+ วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)