คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โปรแกรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.00

3. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ  โปรแกรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า  2.00

3. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552


ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

1. นักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรจะมีปัญหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทาง คณิตศาสตร์ โดยเฉพาะความรู้ในระดับมัธยมศึกษาและความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

2. การปรับตัวของนักศึกษาต่อการเรียนและการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา


กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา

1. จัดสอนเสริมความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษาแรก โดยจะมีอาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่เป็นผู้สอนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียน

2. มีรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับคณิตศาสตร์ 1 และ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้อ่านเอกสารและนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ  ตลอดจนให้อาจารย์ใช้เอกสารเสริมเป็นภาษาอังกฤษ ในรายวิชาทางคณิตศาสตร์บางรายวิชา

3. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  เพื่อให้คำแนะนำในการเรียนและการใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา