ติดต่อ

สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

272 หมู่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
โทร.077-355633  ต่อ 1205 โทรสาร 077- 355636

Department of Disaster management
Faculty of Science and Technology Suratthani Rajabhat University

272 Moo 9 Surat-Nasarn Road, Khun Talae, Muang, Surat Thani 84100
Telephone : (+66) 0-7735-5633 Ext 1205 , Fax : (+66) 0-7735-5636