ปรัชญา วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

การจัดการภัยพิบัติเป็นการพัฒนาบุคคลและสังคมให้มีศักยภาพในการป้องกัน และรับมือ กับภัยพิบัติด้านต่างๆ เพื่อลดความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดแก่ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ต้องเผชิญทั้งในปัจจุบันและอนาคต

วิสัยทัศน์

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติสามารถเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคคล ชุมชน ภูมิภาค และประเทศชาติในการจัดการภัยพิบัติอย่างถูกต้อง นำมาซึ่งการลดผลกระทบและความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติได้อย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรองรับกับความท้าทายจากการเกิดภัยพิบัติ

2.พัฒนาศักยภาพชุมชน ท้องถิ่น  รวมทั้งสนับสนุนภาคเอกชน ให้มีการเตรียมความพร้อม และจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ

3.เพื่อการตระหนักรู้หรือมีจิตสำนักร่วมกันในด้านภัยพิบัติ การเล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับความสามารถในการเตรียมพร้อม         เพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น