มรส.ผนึกกำลัง สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ส่งเสริม นศ. ต้านภัยยาเสพติด

เมื่อเร็วๆนี้ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ผนึกกำลังเครือข่าย สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนมากกว่า 60 คน จัดโครงการ “อบรมทักษะการสื่อสารสร้างสรรค์ ต้ายภัยยาเสพติด” ส่งเสริมให้ผู้นำนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ต่อยอดสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ณ หาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

นายพีระพงศ์ สวัสดิโกมล คณะกรรมการองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติ จากผู้นำนักศึกษาและบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ในการดำเนินงานรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งจะนำแนวคิดที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการสื่อสารที่สร้างสรรค์ เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน

โครงการ “อบรมทักษะการสื่อสารสร้างสรรค์ ต้ายภัยยาเสพติด” ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จาก คุณจุ้ย สุ บุญเลี้ยง มาให้บรรยายสร้างกระบวนการคิดในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในกลุ่มเด็กและเยาวชน