ประวัติสาขาวิชา

tabout

สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติเป็นสาขาวิชาใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งเปิดหลักสูตรในปีแรกเมื่อ พ.ศ. 2558 จากการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรด้านการจัดการภัยพิบัติ มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือในการบริการจัดการเพื่อรองรับกับความท้าทายจากการเกิดภัยพิบัติ