สาขาการจัดการภัยพิบัติ ร่วมโครงการรวมพลคนกู้ภัย ประจำปี 2561 พร้อมบันทึกความร่วมมือ (MOU) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 คณาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลคนกู้ภัย ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ฝ่ายทหาร ตำรวจ พลเรือน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนอาสาสมัคร มูลนิธิ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกิดการบูรณาการประสานความร่วมมือ และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการสาธารณภัย


ในการนี้ คุณอุดม เพชรคุต ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา หลักสูตร และกิจกรรมของหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติ อีกทั้งสนับสนุนทรัพยากรในการทำกิจกรรมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกัน ร่วมมือกันสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและท้องถิ่น งานวิจัยด้านการป้องกันและสาธารณภัย และด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้แล้วกิจกรรมในโครงการยังมีการสาธิตการกู้ภัยในมิติต่าง ๆ เช่น การสาธิตการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ศักยภาพสูง เพื่อการระงับอัคคีภัย การกู้ภัยทางน้ำ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำป่าไหลหลากข้ามลำน้ำ การส่งกำลังบำรุงหรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยอากาศยาน การค้นหาและกู้ภัยจากอุบัติเหตุจราจรและจากอาคารสูงถล่ม รวมทั้งการเสวนาในเรื่อง “เหลียวหลังแลหน้ากับการจัดการสาธารณภัยในบริบทของพื้นที่” ดำเนินรายการโดย ดร.วันสาด ศรีสุวรรณ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง และมีผู้ร่วมเสวนาจากมูลนิธิใน 4 จังหวัดในเขตศูนย์ฯ คือ สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช และพัทลุง

ดร.พรทิพย์ วิมลทรง ประธานหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงการนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้เพื่อพัฒนาให้นักศึกษา มีความรู้ และทักษะภาคปฏิบัติในด้านการจัดการภัยพิบัติ นอกเหนือจากการเรียนในห้อง สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในหลาย ๆ กิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาให้เกิดคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ตามจุดม่งหมายของหลักสูตรต่อไป

ภาพวิดีโอกิจกิจกรรม

 

ข่าว: สาขาการจัดการภัยพิบัติ
ภาพ/วิดีโอ: อพิสิทธิ ชมเชย